top of page

Informacja o naborze ofert na realizację projektu
oraz informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu pt. „Dwustopniowy palnik małej mocy na paliwo stałe niższej jakości” w ramach „μGranty B+R dla przedsiębiorstw” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 01. Komercjalizacja wiedzy, Działania 01.01. Ekspansja przez innowacje, Poddziałania 01.01.01. Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne” informujemy o publikacji postępowania ofertowego na: „Dwustopniowy palnik małej mocy na paliwo stałe o niższej jakości”.

 

​​​​​Więcej informacji znajdą Państwo w dołączonej dokumentacji poniżej:

​Informujemy, że oferty w ramach niniejszego postępowania można składać do 25.04.2023 roku do godz. 12:00.

Zapytanie ofertowe opublikowano na stronie: https://www.technologiechemiczneicieplne.com/

Kontakt w sprawie niniejszego postępowania pod adresem: tcc.kontakt@gmail.com

Informujemy, iż w ramach prowadzonego postępowania nr 1/2023/TCC dokonano wyboru Wykonawcy.

Jako najkorzystniejszą ofertę wybrano: Instytut Maszyn Przepływowych im. R. Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Fiszera 14, 80-231 Gdańsk.

Uzasadnienie wyboru: Oferta złożona w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/2023/TCC. Oferta została uznana za spełniającą wszystkie wymagania dotyczące oferenta i przedmiotu oferty oraz kryteria wyboru. W ramach postępowania wpłynęła tylko jedna oferta i tym samym otrzymała 100 pkt, ofertę złożono na kwotę: 246 000,00 PLN Brutto.

Dokumenty do pobrania:

bottom of page